ฝึกอบรม สัมมนา ทุนการศึกษา กระทรวงการคลัง
 

RSS โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง

  ระดับปริญญาโท

 
         - ในเวลาราชการ สัญญา   สัญญาค้ำประกัน
         - นอกเวลาราชการ สัญญา   สัญญาค้ำประกัน
  ระดับปริญญาเอก  
         - ในเวลาราชการ สัญญา   สัญญาค้ำประกัน
         - นอกเวลาราชการ สัญญา   สัญญาค้ำประกัน
  ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในต่างประเทศ สัญญา   สัญญาค้ำประกัน
   
   
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
 


 
 
หลักสูตร
กำหนดการจัด
เริ่มวันที่
สิ้นสุดวันที่
สถานที่จัด
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 8
06-08-2018
23-08-2018
โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ และจังหวัดสงขลา
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 4/2561
01-08-2018
30-08-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดเชียงราย
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 3/2561
22-06-2018
20-07-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดตรัง
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 2/2561
23-05-2018
21-06-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 1/2561
23-04-2018
22-05-2018
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 4/2560
03-08-2017
31-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดมหาสารคาม
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 3/2560
03-07-2017
01-08-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดสงขลา
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 2/2560
02-06-2017
30-06-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ จังหวัดลำปาง
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7
22-05-2017
08-06-2017
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง ” รุ่นที่ 1/2560
26-04-2017
26-05-2017
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และจังหวัดหนองคาย

 

 
หลักสูตร
แหล่งทุน
กำหนดส่งใบสมัคร
ไปยังกระทรวงการคลัง
รัฐบาลมาเลเซีย
05-06-2018
รัฐบาลมาเลเซีย
17-05-2018
รัฐบาลมาเลเซีย
17-05-2018
รัฐบาลสิงคโปร์
23-03-2018
รัฐบาลญี่ปุ่น
26-02-2018
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
06-02-2018
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
22-09-2017
รัฐบาลไทยร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
09-08-2017
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
17-07-2017
รัฐบาลปากีสถาน
20-02-2017

    

 

 

หลักสูตร
แหล่งทุน
รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตร Energy Sector Management in the GMS Learning Program ภายใต้แผนงานพนมเปญของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Phnom Penh Plan)
ADB
National Single Window For ASEAN
รัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
Master in Public Management (MPM)
Lee Kuan Yew School of Public Policy
การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 (EDP)
กระทรวงการคลัง
โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
กระทรวงการคลัง
โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น
โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สำหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังร่วมกับ     วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Strengthening Supervision of Microfinance Institutions
สพร. ร่วมกับ JICA และ ธกส.
กำหนดการชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ สำหรับนัก ICT (นอกเวลาราชการ)
กระทรวงการคลังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
 
 
RSS โครงการพัฒนาบุคลากร RSS ฝึกอบรม สัมมนา ฯ ต่างประเทศ